Those who would speak up for them are blind; they are ignorant, to their own shame. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.1. Tagalog Bible: Isaiah. -- This Bible is now Public Domain. Filipino dictionary. Thus says the LORD, the King of Israel, And his Redeemer, the LORD of hosts: “I am the First and I am the Last; Besides Me there is no God. Isaiah 55:1. Isaiah 44:3 For I will pour H3332 water H4325 upon him that is thirsty, H6771 and floods H5140 upon the dry ground: H3004 I will pour H3332 my spirit H7307 upon thy seed, H2233 and my blessing H1293 upon thine offspring: H6631 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Isaiah 44:3 "For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring:" “Water … floods”: The extensive blessing of physical conditions will favor the nation in the coming kingdom age … 6; Isaiah's Vision of the Lord; Isaiah's Commission from the Lord; Ch. 3 For I will pour water on him who is thirsty, And floods on the dry ground; I will pour My Spirit on your descendants, And My blessing on your offspring; Contextual translation of "isaiah 44" into Tagalog. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? You don’t kneel before a Buddha in your garden, or have a shrine to Hindu gods in your bedroom. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Yet now hear, O Jacob my a servant; and Israel, whom I have chosen:. Indeed there is no other Rock; I know not one.” a. I am the Fir… For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. Isaiah 2:3 - At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Dios ni Jacob; at tuturuan niya tayo ng kaniyang mga daan, at tayo'y magsisilakad sa kaniyang mga landas: sapagka't mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. 44 “But now hear, O Jacob my servant, Israel whom I have chosen! 4 And they shall spring up [as] among the grass, as willows by the water courses. 12Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. Isaiah 55:3 - Inyong ikiling ang inyong tainga, at magsiparito kayo sa akin; kayo'y magsipakinig, at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay: at ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan, sa makatuwid baga'y ng tunay na mga kaawaan ni David. Isaiah 44:3 in all English translations. 2Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Isaiah 44:3 "For I will pour water upon him who is thirsty." Read Isaiah 44:3 in KJVA and NIV using our online parallel Bible. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: Be the first to ask a question for this page! Kabanata 44 . 6Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. 20Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? Isaiah 44:1 - 44:3. Sign Up or Login. Isaiah chapter 44 KJV (King James Version) 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:. Isaiah 44:27 This actually happened at the taking of Babylon by Cyrus. 3 For I will pour water on the thirsty ground and send streams coursing through the parched earth. The Stupidity of Worshiping Idols 44… How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 19At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? As the gift of prophecy was the greatest which God gave to men upon earth, so the prophet, as being the immediate instrument of revealing the will of God to the people, was the greatest, the most important, the most august, venerable, and useful person in the land of Israel. 23Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Is abortion OK in the cases of rape and incest? As willows by the water courses.] 2 Thus saith the LORD that made thee, and formed thee from the womb, [which] will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen. 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. The first commandment seems like an easy one. 3 f For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour my Spirit upon your offspring, and my blessing on your descendants. 21Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. 3. Grace has swept it away so that we can freely come before him. BUT hear now, O Jacob, My servant; and Israel, whom I have chosen: VERSES 1-6. Same wood used for fuel or to cook with is turned into an idol. What would be some hints for memorizing Scripture? These words imply that GOD MESSIAH gives to the regenerate man spiritual and celestial gifts. Then let him declare it and set it in order for Me, Since I appointed the ancient people. Isaiah 44:3-5 describe the blessings that will be poured out on exiles and their descendants. 3; Judgment on Judah and Jerusalem; Ch. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? He pursued them; He passed in peace; by a way He had not gone with His feet. Ito ang sabi niya: “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang panahon. What does the Old Testament say about homosexuality? 17At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. Isaiah 44:11 - Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. Bible Gateway Recommends. Isaiah 44:3 For I will pour H3332 water H4325 upon him that is thirsty, H6771 and floods H5140 upon the dry ground: H3004 I will pour H3332 my spirit H7307 upon thy seed, H2233 and my blessing H1293 upon thine offspring: H6631 Isaiah 44:22 See Gal. Isaiah 44 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. I Jehovah, the first; and with the last, I am He. Isaiah 44:3 "For I will pour water upon him who is thirsty." 2 GOD who made you has something to say to you; the God who formed you in the womb wants to help you. Ako ang inyong Diyos. Isaiah 44:3. What does the Bible say about hate crimes? Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. 44 “But now hear, b O Jacob my servant, Israel whom I have chosen! 24Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; 25Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manghuhula; na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman; 26Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon: 27Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; 28Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. Thirst, as a feeling of the soul, in a spiritual sense, is certainly indicative of divine life. The first commandment seems like an easy one. 2 Thus says the L ord who made you, c who formed you from the womb and will help you: d Fear not, O Jacob my servant, e Jeshurun whom I have chosen. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. May Dios baga liban sa akin? It is as impossible, spiritually viewed, for a man dead in sin to thirst after a living God, as for a corpse in the graveyard … I doubt that any of you is a secret worshipper of Baal or Zeus. Do not fear, nor be afraid; Have I not told you from that time, and declared it? Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Clarke's Isaiah 44:3 Bible Commentary "Here the two last lines explain the metaphor in the two preceding." Contextual translation of "isaiah 40; 31" into Tagalog. Isaiah 44:3 Context. 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:. IS 44:3 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: IS 44:4 And they shall spring up as among the grass, as willows by the water courses. 2 Thus sayeth the Lord that made thee, and formed thee from the wombe, which wil helpe thee: Feare not, O Iacob, my seruant, and thou Iesurun, whom I haue chosen. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print. 3 Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: Isaiah 44 is the forty-fourth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible. Social Media Comments for Isaiah 44:3 Inspirational Image "Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever. It is as impossible, spiritually viewed, for a man dead in sin to thirst after a living God, as for a corpse in the graveyard … 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. 16Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: 5Sasabihin ng isa, Ako'y sa Panginoon; at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob; at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. Isaiah 44:3 KJ21 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground; I will pour My Spirit upon thy seed, and My blessing upon thine offspring. The first commandment seems like an easy one. 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen: 2 Thus saith the LORD that made thee, and formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen. 7At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? 44:3 Even as I pour water on thirsty soil… So will I pour My spirit on your offspring. Isaiah 44:3: For I will pour water upon him that is thirsty, and streams upon the dry ground; I will pour my Spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Tagalog translator. Isaiah 44:4 And they shall spring up [as] among the grass, as willows by the water courses. You don’t kneel before a Buddha in your garden, or have a shrine to Hindu gods in your bedroom. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 9Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. Isaiah 44:3. 3:13-14. Isaiah 44:3. 5; The Vineyard of the Lord Destroyed; Woe to the Wicked; Ch. Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan.” Is there a God besides Me? You don’t kneel before a Buddha in your garden, or have a shrine to Hindu gods in your bedroom. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita Human translations with examples: isaiah 40:28 31. Isaiah 44:28 Cyrus, king of Persia Isaya 44:3 Isaiah 44:3. Isaiah 9:6. Thirst, as a feeling of the soul, in a spiritual sense, is certainly indicative of divine life. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Isaiah 44:3 - 44:5. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu; nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakaowazaa; Isaya 44:4 Isaiah 44:4. nao watatokea katika manyasi, kama mierebi karibu na mifereji ya maji. I doubt that any of you is a secret worshipper of Baal or Zeus. Don't be afraid, dear servant Jacob, Jeshurun, the one I chose. This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is a part of the Books of the Prophets Text. 3Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: 4At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on … And the things that are coming and shall come, Let them show these to them. Judah was going through times of revival and times of rebellion. See Jer. Study This. Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. Now viewing scripture range from the book of Isaiah chapter 44:3 through chapter 44:5... Isaiah Chapter 44. Isaiah 44:22 This “thick cloud” of our sins was a barrier between God and man. Retail: $6.99. NO OTHER GODS—Exodus 20:3, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3. 1 Yet now heare, O Iacob my seruant, and Israel whom I haue chosen. 4; Judgment on Judah and Jerusalem; The Branch of the Lord Glorified; Ch. NKJV 3 For I will pour water on him who is thirsty, And floods on the dry ground; I will pour My Spirit on your descendants, And My blessing on your offspring; NIV 3 For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. Isaiah 44:3 in all English translations. magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? 2 Thus says the Lord who made you, who formed you from the womb and will help you: Fear not, O Jacob my servant, Jeshurun whom I have chosen. Judah was going through times of revival and times of rebellion. Read Isaiah 44:3 in ASV and NIV using our online parallel Bible. 3 For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. 18Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 44 (Note: Rev. Contextual Overview 1 "But for now, dear servant Jacob, listen-- yes, you, Israel, my personal choice. 13Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Sign Up or Login, For I will pourH3332 waterH4325 upon him that is thirsty,H6771 and floodsH5140 upon the dry ground:H3004 I will pourH3332 my spiritH7307 upon thy seed,H2233 and my blessingH1293 upon thine offspring:H6631, To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 3 3 Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 7; Isaiah Sent to King Ahaz; The Sign of Immanuel; Ch. Isaiah 44 - NIV: “But now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. NO OTHER GODS—Exodus 20:3, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3. at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. Isaiah 44:3 Israel the Lord 's Chosen. Verses 3, 4. Translate english tagalog. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. Ver. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. -- This Bible is now Public Domain. Read Isaiah 44:3 in CSB and NIV using our online parallel Bible. NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. Clarke's Isaiah 44:3 Bible Commentary "Here the two last lines explain the metaphor in the two preceding." NO OTHER GODS—Exodus 20:3, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3. 14Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Ch. Isaiah 44:3 For I will pour water on him that is thirsty, and floods on the dry ground: I will pour my spirit on your seed, and my blessing on your offspring: (Isaiah 44:20 KJV) the. an Old Testament book consisting of Isaiah's prophecies. Isaiah 44:3: For I will send water on the land needing it, and streams on the dry earth: I will let my spirit come down on your seed, and my blessing on your offspring. Isaiah 44:6-8 is a brief oracle regarding the supremacy and sovereignty of God (44:6, 8) in which the gods of the nations are again challenged to demonstrate their power (44:7). 11Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. 22Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. 3 For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; May related with: English: Tagalog: isaiah. 15Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. 10Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? Filipino translator. And who can proclaim as I do? The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. For I will pour water on the thirsty land And streams on the dry ground; I will pour out My Spirit on your offspring, And My blessing on your descendants; Hebrews 13:8" "Amen, Bro/sister - Prayer I would value your urgent prayers for the power of God upon us with deliverance today. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Human translations with examples: 44, fulltext, nag uuyam, tagalog n, isaiah 53:5, kabanata 44, isaias 24:18. Israel the Chosen - “But now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. Now viewing scripture range from the book of Isaiah chapter 44:1 through chapter 44:3... Isaiah Chapter 44. 4. Who has performed and done it, calling the generations from the beginning? It should be known that one thing in the Word, especially in the Prophets, is described by a twofold expression, as in Isaiah: Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: To Get the Full List of Definitions: All who make idols are nothing, and the things they treasure are worthless. Isaiah 44:3 - NCV - I will pour out water for the thirsty land and... Study verse in the New Century Version 4. Isaiah 44:3 Context. What time of the year was Christ’s birth? Translate filipino tagalog. 3 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring:. Contextual translation of "isaiah 44: 9" into Tagalog. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Isaiah 45 ... 3 At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman, at ang mga natatagong kayamanan sa mga lihim na dako, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon na tumatawag sa iyo sa inyong pangalan, sa makatuwid baga'y ang Dios ng Israel. Isalin filipino tagalog. You are My witnesses. at kayo ang aking mga saksi. 2 Thus saith the Lord that made thee, and a formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, b Jesurun, whom I have chosen.. 3 For I will pour water upon a him that is b thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my c spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: IS 44:3 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: IS 44:4 And they shall spring up as among the grass, as willows by the water courses. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 50:38; 51:31-36. Translate filipino english. I doubt that any of you is a secret worshipper of Baal or Zeus. The original text was written in Hebrew language.